Verzamelbesluit implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen

Het Ministerie van IenW bereidt een amvb voor ter implementatie van een aantal bepalingen van de gewijzigde kaderrichtlijn afvalstoffen. Ten eerste gaat het over het gescheiden inzamelen van bepaalde stromen huishoudelijk afval. Ten tweede wordt de registratie- en meldplicht voor bepaalde bedrijven uitgebreid en komt er een meldplicht voor een nieuwe EU-database over zeer zorgwekkende stoffen in producten. Het stortverbod voor gft-afval wordt uitgebreid naar een stortverbod voor bioafval.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-07-2019
Einddatum consultatie 03-09-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10556
Onderwerpen Afval

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Gescheiden inzamelen: Gemeenten en indirect de inwoners
• Melden en registratie: Organisaties die bepaalde handelingen verrichten met (gevaarlijke) afvalstoffen of producten produceren met zeer zorgwekkende stoffen; verantwoordelijk bevoegd gezag en inspectiediensten
• Aanpassing stortverbod: bedrijven die bioafval storten.

Doelen van de regeling:
• De bepalingen van dit besluit inzake gescheiden inzameling hebben als doel het bevorderen van het gescheiden inzamelen van bepaalde huishoudelijke afvalstoffen door gemeenten. Deze bepalingen dienen ter implementatie van de gewijzigde kaderrichtlijn afvalstoffen.
• Het doel van het geheel aan wettelijke bepalingen omtrent melding en registratie is het genereren van aanvullende gegevens ten behoeve van de handhaving van de afvalstoffenregelgeving in Nederland. De wijzigingen in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen dienen ter implementatie van de gewijzigde kaderrichtlijn afvalstoffen.
• Door het vervangen van het begrip ‘gft-afval’ door ‘bioafval’ in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt in de praktijk het stortverbod uitgebreid.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Verbeteringen op het gebied van gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, waardoor betere milieuresultaten kunnen worden behaald.
• Verbeterd zicht op waar (gevaarlijke) afvalstoffen zich bevinden in onze economie waardoor milieurisico’s verder kunnen worden ingeperkt en het afvalstoffenbeheer verder verbeterd kan worden.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 3 september via deze website reageren op het gehele voorgestelde besluit en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen

Bron: eur-lex.europa.eu

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Bron: wetten.overheid.nl

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Bron: wetten.overheid.nl

Publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl