Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Nissewaard
Datum 8 mei 2020

Vraag1

Bij de totstandbrenging van dit conceptwetsvoorstel is gezocht naar een balans tussen enerzijds de voorgestelde gemeentelijke taken en daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking bij meervoudige en ernstige problematiek en voor de meldpunten niet acute zorg en anderzijds de waarborgen voor de burger ter bescherming van zijn privacy. Wij zijn in het bijzonder benieuwd naar uw opvatting over de verwachte effecten van de nu voorgestelde regeling.
Ons verwachte effect is dat huishoudens met multiproblematiek eerder worden geïdentificeerd en beter kunnen worden ondersteund bij het verminderen van de problematiek en het participeren in de samenleving. Juist de meest kwetsbare huishoudens kunnen we hierdoor beter ondersteunen. De combinatie van meldpunt, coördinatierol en mogelijkheden voor gegevensgebruik en –uitwisseling, maakt een sluitende en effectieve aanpak mogelijk. Het recht van professionals om gevraagde gegevens te weigeren, maakt dat er een balans is en dat niet snel teveel gegevens worden verzameld. Het zou fijn zijn als hierbij een second opinion mogelijk wordt, omdat de verstrekker niet per definitie het juiste perspectief hoeft te hebben in het belang van persoon en/of gezin.

Vraag2

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
Het wetsvoorstel sluit goed aan bij de wensen van onze gemeente in het ondersteunen van de meest kwetsbare personen en gezinnen, bijvoorbeeld ook met het invoeren van de coördinatierol. We kunnen echter niet goed doorgronden in hoeverre gegevensverwerking en-verzameling voor de aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik voldoende is geborgd in het wetsvoorstel. Dit zou wel een wens zijn, mede omdat dat in de Wmo en Jeugdwet momenteel niet erg stevig is verankerd.
Wij missen expliciet mogelijkheden voor analyse om sturingsinformatie te genereren. Deze gegevens leiden op geaggregeerd niveau tot informatie die gebruikt kan worden voor beleidskeuzes, oftewel sturingsinformatie. Het gaat uitdrukkelijk niet om maatregelen of beslissingen die een bepaalde natuurlijke persoon betreffen. Dus geen profilering om voorspellingen te doen over personen, maar het genereren van sturingsinformatie om bijvoorbeeld onze organisatie of werkprocessen goed in te richten, beleidskeuzes te maken en preventieve voorzieningen te kunnen verbeteren. Dit alles met als doel het verminderen van de sociaal-maatschappelijke problematiek in Nissewaard als geheel. Zie verder de bijlage.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht