Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Dit wetsvoorstel verankert een duidelijk taak voor gemeenten om te komen tot een integrale en gecoördineerde aanpak voor meervoudige problematiek. Tevens regelt het een duidelijk taak voor gemeenten om zorg te dragen voor een meldpunt voor inwoners met niet-acute zorgen over zichzelf of een ander.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-03-2020
Einddatum consultatie 01-06-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Gemeenten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Inwoners, cliënten, gemeenten en instanties die werken op het sociaal domein of aanpalende domeinen.

Sociaal domein betreft de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Participatiewet.
Aanpalende domeinen betreft publieke gezondheidszorg, geneeskundige en langdurige zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of ander inkomen, openbare orde en veiligheid.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel moet bijdragen aan een betere zorg voor inwoners met meervoudige problematiek. Het wetsvoorstel wil daarvoor een duidelijke taak regelen voor gemeenten om in concrete gevallen te komen tot een integrale en gecoördineerde aanpak en wil meer duidelijkheid geven over het verwerken van persoonsgegevens tussen betrokken instanties.

Bijna alle gemeenten kennen een meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen met zorgen over gezondheid, het welzijn, de zelfredzaamheid of participatie van zichzelf of een ander. Om een goede behandeling van de meldingen mogelijk te maken wordt met dit wetsvoorstel voorzien in een betere juridische basis voor de gegevensverwerking door de meldpunten.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel en op de gehele toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten