Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer houdende een maximaal budget voor het meerjarenprogramma geluidsanering

Op basis van de Wet milieubeheer moeten Rijkswaterstaat en ProRail voor alle hoofd(spoor)wegen een saneringsplan opstellen. Een saneringsplan geeft op basis van de bestaande geluidhinder aan of er maatregelen, zoals stille wegdekken, raildempers en geluidschermen, moeten worden getroffen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voornemens de Wet milieubeheer te wijzigen opdat de maatregelen kunnen worden geprioriteerd, zodanig dat het beschikbare budget niet overschreden wordt.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 51 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: