Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer houdende een maximaal budget voor het meerjarenprogramma geluidsanering

Op basis van de Wet milieubeheer moeten Rijkswaterstaat en ProRail voor alle hoofd(spoor)wegen een saneringsplan opstellen. Een saneringsplan geeft op basis van de bestaande geluidhinder aan of er maatregelen, zoals stille wegdekken, raildempers en geluidschermen, moeten worden getroffen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voornemens de Wet milieubeheer te wijzigen opdat de maatregelen kunnen worden geprioriteerd, zodanig dat het beschikbare budget niet overschreden wordt.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is ingetrokken, 27 november 2019

Deze regeling is voortijdig beëindigd.

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 juli 2018

Het verslag op hoofdlijnen van de internet consultatie is beschikbaar. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reageert naar verwachting in september 2018 op de consultatie.