Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer houdende een maximaal budget voor het meerjarenprogramma geluidsanering

Op basis van de Wet milieubeheer moeten Rijkswaterstaat en ProRail voor alle hoofd(spoor)wegen een saneringsplan opstellen. Een saneringsplan geeft op basis van de bestaande geluidhinder aan of er maatregelen, zoals stille wegdekken, raildempers en geluidschermen, moeten worden getroffen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voornemens de Wet milieubeheer te wijzigen opdat de maatregelen kunnen worden geprioriteerd, zodanig dat het beschikbare budget niet overschreden wordt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-08-2017
Einddatum consultatie 18-09-2017
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Geluid Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doel van de voorgenomen wetswijziging is dat saneringsmaatregelen kunnen worden geprioriteerd, zodanig dat het beschikbare budget niet overschreden wordt. Daardoor zullen voor de laagst belaste saneringsobjecten (dit zijn woningen en geluidgevoelige gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen) in sommige gevallen geluidbeperkende maatregelen, zoals stille wegdekken, raildempers en geluidschermen, niet getroffen worden. Voor alle saneringsobjecten wordt wel budget gereserveerd om zo nodig gevelisolatie uit te voeren, zodat kan worden voldaan aan de wettelijke binnenwaarde. Er zullen dus geen saneringsobjecten buiten de boot vallen.

Deze wetswijziging legt een grondslag om dit mogelijk te maken. Uitwerking van de criteria vindt plaats in of krachtens een algemene maatregel van bestuur, die op een later moment in consultatie wordt gebracht. Het uitgangspunt voor de criteria is verwoord in een brief aan de Kamer van 1 september 2016: “zo veel mogelijk geluidgehinderden op de hoogst belaste locaties zo goed mogelijk te beschermen met de meest efficiënte maatregelen.”

Doelgroepen die geraakt worden:
Omwonenden van rijks- en spoorwegen die een hoge geluidbelasting daarvan ondervinden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor het budget geldt dat de uitvoering van de saneringsmaatregelen binnen het budget zal blijven, tenminste volgens de ramingen die beschikbaar zullen zijn op het moment dat het budget wordt verdeeld.

Voor omwonenden geldt dat in sommige gevallen er geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen, zoals geluidschermen, of alleen bronmaatregelen, zoals stille wegdekken of raildempers. Daardoor zal de geluidbelasting in de buitenruimte niet of minder afnemen. Waar dit zich zal voordoen is nu nog niet duidelijk. Hierover zal een besluit worden genomen waarvoor inspraak en beroep open staat.
In de praktijk is het nu al vaak zo dat omwonenden bezwaar hebben tegen een geluidscherm of dat een geluidscherm stuit op bezwaren van stedenbouwkundige of landschappelijke aard. Bij dergelijke bezwaren geeft de wet al de mogelijkheid om van een geluidscherm af te zien, namelijk wanneer deze bezwaren voldoende zwaar wegen ten opzichte van het belang van de geluidreductie op die locatie.

Wanneer wordt afgezien van geluidbeperkende maatregelen moet wel beoordeeld worden of de binnenwaarde in de nabijgelegen saneringsobjecten voldoet. Wanneer deze niet voldoet, moeten geluidwerende maatregelen (gevelisolatie) aan de eigenaar worden aangeboden, waardoor kan worden voldaan aan de binnenwaarde. Het beschermingsniveau voor geluidhinder binnen in het saneringsobject verandert dus niet.

Waarop kunt u reageren

Het wetsvoorstel bevat de mogelijkheid om een maximaal budget in te stellen, en om regels te stellen om dit budget te verdelen. Het budget zelf en de verdeelregels worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) of in een regeling op basis van een AMvB.
De consultatie vindt plaats om belangstellenden en belanghebbenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. Op de gehele voorgenomen wijziging kan een reactie worden geven.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

1 september 2016 Kamerbrief over uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG)

Bron: www.rijksoverheid.nl

20 november 2015 Kamerbrief over uitvoering Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)

Bron: www.rijksoverheid.nl