Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Circulaire (rondschrijven) voor over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. De circulaire gaat ten eerste over de opslag van lithium-ion energiedragers, in de vorm van cellen of batterijen, en ten tweede over de toepassing van lithium-ion batterijen in grotere energieopslagsystemen (EOSsen).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-03-2020
Einddatum consultatie 09-04-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Het bevoegd gezag dat te maken heeft met de beoordeling van de veiligheid in verband met de opslag van partijen lithium-ion energiedragers, en de – al dan niet tijdelijke – plaatsing van een EOS met lithium-ion energiedragers.
• Betrokken bedrijven, zoals degenen die de lithium-ion energiedragers opslaan, een energieopslagsysteem (EOS) plaatsen of beheren en aan andere actoren in de keten, zoals de importeurs, vervoerders of producenten.

Het doel van de circulaire is het geven van adviezen aan het bevoegd gezag, met name gemeenten, en betrokken bedrijven. Deze adviezen gaan over maatregelen en handelingen om de veiligheid in de omgeving van locaties van de opslagen van lithium-ion cellen en batterijen en EOSsen te verhogen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Bewustwording met betrekking tot de risico’s die samenhangen met de lithium-ion energiedragers;
• Vergroting van de veiligheid in en rond lithium-ion energiedragers door de toepassing van veiligheidsmaatregelen op basis van de circulaire;
• Meer eenduidige toepassing van veiligheidsmaatregelen;
• Vergroting van de kennis van de huidige en toekomstige maatregelen met betrekking tot de lithium-ion energiedragers.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 9 april 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van de circulaire.

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Gepubliceerd in de staatscourant

Bron: www.officielebekendmakingen.nl

Kamerbrief Strategische aanpak batterijen

Bron: www.rijksoverheid.nl