Klimaatplan en INEK

Het Klimaatplan beschrijft het klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In het INEK rapporteert Nederland hierover aan Europa. Het INEK gaat tevens dieper in op energie-thema’s.
Het Klimaatplan vat de hoofdlijnen van het beleid samen, die voor een belangrijk deel zijn bepaald door het Klimaatakkoord. In de uitvoering zet het kabinet in op brede betrokkenheid van de samenleving. Met het oog hierop zijn richtinggevende vragen geformuleerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-08-2019
Einddatum consultatie 04-10-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Energie Industrie Economie Dieren Planten Bodem Lucht Ruimtelijke ordening Luchtvaart Spoor Scheepvaart Weg Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Burgers van Nederland
- Professionele partijen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het Klimaatplan en het INEK bevatten de maatregelen om de nationale CO2-uitstoot tot 2030 met 49% te verminderen op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

Het Klimaatplan bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar. Het Klimaatplan maakt deel uit van de Klimaatwet, en is het instrument waarmee het kabinet klimaatbeleid vastlegt.

Waar het Klimaatplan een beleidsstuk is, is het INEK een rapportage aan de Europese Commissie. Aan de hand van een uitvraag die gelijk is voor alle lidstaten van de Europese Unie, geeft Nederland hierin aan welk beleid zij maakt op het gebied van energie en klimaat.

Waarop kunt u reageren

Aan de basis van het Klimaatplan en het INEK ligt het Klimaatakkoord, dat op 28 juni 2019 gesloten werd. Het Klimaatakkoord bevat maatregelen om de nationale CO2-uitstoot tot 2030 met 49% te verminderen op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Het Klimaatakkoord bestaat uit afspraken tussen partijen onderling en afspraken waar het kabinet uitvoering aan moet geven. Hiermee zijn de hoofdlijnen van het beleid dat is opgenomen in het Klimaatplan bepaald en begint de fase van uitvoering van het beleid. De publieksconsultatie van het Klimaatplan vraagt daarom specifiek naar de aandachtspunten bij de uitvoering van de maatregelen. Ook wordt gevraagd naar aandachtspunten die spelen op de langere termijn.

De vragenlijst bevat negen consultatievragen. Desgewenst kunt u een deel van de vragen beantwoorden.

Downloads

Overige documenten

  • Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK)