Invoeringsregeling Omgevingswet

De Invoeringsregeling Omgevingswet wijzigt 72 regelingen en trekt 62 regelingen in die zijn opgegaan in de Omgevingswet (OW), de 4 AMvB’s of Omgevingsregeling. Deze regeling wijzigt de Omgevingsregeling en vult die aan op de 6 bestaande thema’s en voegt een nieuw thema toe: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze regeling regelt het overgangsrecht voor de te wijzigen en in te trekken regelingen voor zover dat al niet geregeld wordt in de Invoeringswet OW en het Invoeringsbesluit OW.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-12-2019
Einddatum consultatie 13-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 9818
Onderwerpen Organisatie en beleid Cultuur Bouwnijverheid Industrie Bouwen en verbouwen Afval Bodem Energie Geluid Lucht Stoffen Water Ruimtelijke ordening Waterkeringen en waterbeheer Luchtvaart Spoor Scheepvaart Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, maatschappelijke organisaties, rechterlijke instanties, bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op verantwoorde wijze in werking laten treden van de Omgevingswet, de vier AMvB’s en de Omgevingsregeling. Dit betekent dat zowel rekening wordt gehouden met een voldoende niveau van rechtszekerheid in het overgangsrecht, het terugdringen van bestuurslasten en administratieve lasten door gelijkstelling van huidige instrumenten aan nieuwe instrumenten, alsook het bevorderen dat de verbeterdoelen van de Omgevingswet worden bereikt.
De aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling bevatten uitvoeringstechnische regels voor het gebruik van de Omgevingswet en de vier bijbehorende algemene maatregelen van bestuur in de praktijk. Dit draagt bij aan de verbeterdoelen van de vernieuwing van het omgevingsrecht door met name het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van de regelgeving. Tevens draagt het bij aan een samenhangende benadering van de leefomgeving. De winstpunten van de regeling zijn: gebruiksgemak, harmonisatie, minder lasten voor de initiatiefnemer en overheden en versnelling van besluitvorming.

Waarop kunt u reageren

De consultatie van de Invoeringsregeling bestaat uit zeven delen.

Deel 1 - Aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1)
Deel 2 - Bijlage van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1)
Deel 3 - Artikelsgewijze toelichting van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1)
Deel 4 - Regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 t.e.m. 5)
Deel 5 - Artikelsgewijze toelichting van regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 t.e.m. 5)
Deel 6 - Algemeen deel van de toelichting
Deel 7 - Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

U kunt op alle zeven delen van de Invoeringsregeling Omgevingswet reageren. In een separaat bestand zijn instructies opgenomen om te reageren op de geometrische begrenzing van locaties (deel 7).
Let op: De consultatie geldt voor Hoofdstuk 1 van deze regeling alleen voor de wijzigingen van de Omgevingsregeling. Dat zijn de rood doorgehaalde en blauw onderlijnde tekstdelen in Deel 1 en Deel 2. De ongewijzigde delen van de Omgevingsregeling zijn voor de volledigheid in de consultatieversie van deze regeling opgenomen. De Omgevingsregeling is echter al ter consultatie gelegd en is sinds 22 november 2019 officieel gepubliceerd. Reacties op deze onderdelen zullen buiten scope worden beschouwd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Deel 2 - Bijlage van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1)

  • Deel 4 - Regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 t.e.m. 5)

  • Deel 5 - Artikelsgewijze toelichting van regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 t.e.m. 5)

  • Deel 6 - Algemeen deel van de toelichting

  • Deel 7 - Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

  • Ter informatie - Informatieblad Invoeringsregeling in het kort

  • Ter informatie - Instructies om te reageren op locaties van de Invoeringsregeling

Externe bronnen

omgevingswetportaal

Bron: www.omgevingswetportaal.nl