Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

Het voorontwerp strekt tot omzetting van de richtlijn 2014/104/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (PbEU L 349/1; de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 10 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: