Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

Dit besluit implementeert richtlijn nr. 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (hierna: PSD II of de richtlijn).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 september 2018