Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

Dit besluit implementeert richtlijn nr. 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (hierna: PSD II of de richtlijn).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-09-2017
Einddatum consultatie 25-10-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Particulieren en ondernemingen die handelen op de financiële markten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie voor een beschrijving van de verwachte effecten de nota van toelichting.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te implementeren regeling Herziene richtlijn betaaldiensten

Bron: eur-lex.europa.eu