Besluit toegankelijkheid personenvervoer per vliegtuig en over water

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de implementatie voor van de Europese Toegankelijkheidsvoorschriften (EU/2019/882) voor personenvervoer per vliegtuig en over water. Dit vergroot de toegankelijkheid van informatie voor personen met een handicap. Er worden minimumeisen gesteld voor personenvervoer per vliegtuig en over water, vanaf 28 juni 2025. Dit was eerder nog niet geregeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-04-2022
Einddatum consultatie 16-05-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13478
Onderwerpen Luchtvaart Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Dienstverleners van personenvervoer per vliegtuig en over water;
• Personen met een beperking.

Doel van de Regeling
De Europese Toegankelijkheidsvoorschriften van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019. hebben een breed toepassingsbereik. Daarom is de implementatie onderverdeeld bij meerdere ministeries. De meer centrale ‘ImplementatieWET toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten’ is pas al in internetconsultatie geweest van 22-12-2021 tot en met 25-2-2022, zie de link hieronder.
Deze AMvB (Algemene maatregel van Bestuur) spitst zich toe op personenvervoer door de lucht en over water, en is dus een deeluitwerking van de ImplementatieWET.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door het opleggen van minimumeisen wordt de (digitale) toegankelijkheid van informatie vergroot. Daardoor wordt de samenleving inclusiever en kunnen personen met een handicap gemakkelijker zelfstandig leven. De AMvB schrijft, bijvoorbeeld, voor dat websites en apps op meer dan één zintuigelijke manier digi-toegankelijk moeten zijn.

In de praktijk betekent dit dat informatie over vervoerdiensten, diensten op basis van mobiele apparaten, interactieve informatieschermen en interactieve zelfbedieningsterminals, toegankelijk moet zijn voor reizigers met een handicap of een functionele beperking. Het kan gaan om informatie over producten en diensten voor personenvervoer, informatie vóór en tijdens de reis en informatie bij annulering of vertraging. Het betreft echter ook informatie over prijzen en promoties.

Daarnaast bevorderen heldere regels het functioneren van de interne markt omdat het vrije verkeer van producten en diensten wordt gestimuleerd.

Volgens een analyse uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie zou het voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften een kost van 6.000 EUR – tot 13.000 EUR met zich meebrengen. Volgens deze studie zal de wetgeving ook tot opbrengsten leiden, namelijk door de harmonisatie van de voorschriften in de Europese Unie. Deze opbrengsten zouden groter zijn dan de kosten.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 16 mei 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
Verder zijn wij ook geïnteresseerd in uw feedback op onze inschatting van de uitvoeringskosten (zie ook de Nota van Toelichting).

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten

Bron: eur-lex.europa.eu

Internetconsultatie ImplementatieWET toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

Bron: www.internetconsultatie.nl