Wijziging regelingen herstructurering examenstructuur rijbewijzen C en D en code 95

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van drie ministeriële regelingen. De opzet van de theorie-examens voor bus- en vrachtwagenrijbewijzen (C en D) en de vakbekwaamheid (code 95) wordt veranderd. In februari 2022 is al een ontwerpbesluit over deze herstructurering in internetconsultatie gebracht, deze regelingen werken dit verder uit. Twee nieuwe punten:
1. het CBR kan eenvoudiger de examens verbeteren, meer toegespitst op de benodigde kennis;
2. Er komt een overgangsregeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-05-2022
Einddatum consultatie 24-06-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13190
Onderwerpen Organisatie en beleid Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Examenkandidaten voor rijbewijzen voor de categorieën C en D;
• Opleiders en uitgevers van opleidingsmethoden;
• Het CBR;
• Werkgevers in de vervoersector.

Doel van de regelingen
Het CBR krijgt de bevoegdheid om binnen Europese kaders en in overleg met stakeholders examens aan te passen. Juridische processen zijn dan niet meer nodig. Hiermee kan het CBR sneller examens aanpassen aan de (beroeps)praktijk van chauffeurs.
De voorgestelde overgangsregeling bedoeld om een soepele overgang van het oude naar het nieuwe systeem mogelijk te maken. Nieuwe lesstof wordt in overgangsexamens getoetst. Kandidaten worden hiermee niet onnodig dubbel geëxamineerd op lesstof.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling geeft het CBR de mogelijkheid om de uitgewerkte eisen voor de examens (de toetstermen) zo nodig sneller aan te passen. Momenteel is hiervoor nog regelgeving van de Minister van IenW nodig. Met de wijziging kan het CBR, na overleg met stakeholders, de exameneisen wijzigen. Hierdoor kunnen de exameneisen actueel blijven. Voor rijbewijs B is al een soortgelijke aanpassing gedaan.

Om de overgang van de oude naar de nieuwe structuur soepel te laten verlopen, is een overgangsregeling gemaakt die het CBR ook de mogelijkheid geeft om overgangsexamens in te richten. Het effect hiervan is dat kandidaten die al bepaalde delen van het theorie-examen hebben gedaan, de in deze regeling genoemde onderdelen in aanvulling daarop kunnen doen om te slagen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 24 juni 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van de regelingen en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C

Bron: wetten.overheid.nl

Internetconsultatie over ontwerpBESLUIT C en D rijbewijzen

Bron: www.internetconsultatie.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl