wijziging Kadasterwet ivm grondslag nieuwe taken bij AMvB

Het wetsvoorstel strekt ertoe een grondslag toe te voegen aan de Kadasterwet om bij algemene maatregel van bestuur taken die geen openbaar gezag betreffen aan het takenpakket van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (de Dienst) toe te kunnen voegen.
De voorgestelde nieuwe grondslag beoogt sneller en slim nieuwe activiteiten van de Dienst juridisch te kunnen borgen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2021
Einddatum consultatie 25-08-2021
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor burgers, bedrijven of de overheid, aangezien het enkel een grondslag toevoegt waarmee taken die geen openbaar gezag betreffen aan de Dienst kunnen worden opgedragen bij algemene maatregel van bestuur. Wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van deze grondslag, zal in de nota van toelichting bij die algemene maatregel van bestuur ingegaan worden op de gevolgen van de taak die dan wordt opgedragen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

N.v.t. Zie antwoord hierboven.

Waarop kunt u reageren

Het gehele wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Kadasterwet

Bron: wetten.overheid.nl