Wijziging eindexamenbesluit VO en VO BES

Aanpassing EBVO m.b.t de versterking van de kwaliteit schoolexaminering:
(1) aanscherpen en aanvullen vereisten examenreglement en pta;
(2) verplichten examencommissie voor vo-scholen;
(3) verduidelijking en versterking rol examensecretaris;
(4) aanscherpen eisen rondom het uitreiken schoolexamenresultaten aan kandidaten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-09-2020
Einddatum consultatie 11-10-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun ouders, scholen, leraren, examensecretarissen VO scholen, examencommissie vavo, directeuren VO scholen of vavo, besturen VO scholen of vavo.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Scholen en leerlingen: Meer duidelijkheid op het gebied van inhoud, taken en verantwoordelijkheden rondom de examenorganisatie van de schoolexamens.
Leerlingen: Versterking van de rechtszekerheid en kansengelijkheid van leerlingen.
Scholen: Aanpassing van de examenorganisatie van de schoolexamens. Mogelijkerwijs ook het aanpassen van het examenreglement en pta. Scholen zullen meer professioneel moeten gaan handelen. Voor scholen betekent dit ook een mogelijke verschuiving van taken en bevoegdheden, gewijzigd handelingsrepertoire en het inrichten van andere procedures. Hiervoor zullen incidentele en structurele investeringen en tijd nodig zijn.
Inspectie: Aanpassing toezichtskader
Voor de rijksbegroting hebben deze aanpassingen geen gevolgen.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Eindexamenbesluit vo

Bron: wetten.overheid.nl

Eindexamenbesluit VO BES

Bron: wetten.overheid.nl

URL naar grondslag

Bron: wetten.overheid.nl