Wijziging eindexamenbesluit VO en VO BES

Aanpassing EBVO m.b.t de versterking van de kwaliteit schoolexaminering: (1) aanscherpen en aanvullen vereisten examenreglement en pta; (2) verplichten examencommissie voor vo-scholen; (3) verduidelijking en versterking rol examensecretaris; (4) aanscherpen eisen rondom het uitreiken schoolexamenresultaten aan kandidaten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: