Besluit en regeling inburgering

Het huidige inburgeringsstelsel wordt herzien. Het nieuwe stelsel is erop gericht dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk.

Met onderhavig ontwerpbesluit en ontwerpregeling (hierna: Besluit inburgering 20.. en Regeling inburgering 20..) wordt uitvoering gegeven aan het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet inburgering (Wet inburgering 20..) dat op 2 juli jl. is aangenomen door de Tweede Kamer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-09-2020
Einddatum consultatie 29-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11205
Onderwerpen Integratie Nederlanderschap

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het nieuwe inburgeringsstelsel wordt van toepassing op personen die op of na de dag van inwerkingtreding van de Wet inburgering 20.. inburgeringsplichtig worden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gemeenten krijgen weer een belangrijke rol in het begeleiden van de inburgeringsplichtige: zij nemen van elke inburgeringsplichtige een brede intake af op basis waarvan een persoonlijk plan inburgering en participatie wordt opgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze betrokkene aan de inburgeringsplicht moet voldoen. Dit kan via drie leerroutes: de B1-route, de onderwijsroute en de Z-route.
Door de maatregelen worden inburgeringsplichtigen beter in staat gesteld om snel op het voor hen hoogst haalbare niveau de Nederlandse taal te leren (liefst niveau B1) en kennis op te doen van de Nederlandse maatschappij, zodat zij zo snel mogelijk volwaardig aan de Nederlandse samenleving kunnen deelnemen.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie liggen voor het Besluit inburgering 20.. en de Regeling inburgering 20.. (samengevoegd in één document) alsmede de daarbij behorende toelichtingen (eveneens samengevoegd in één document). Op alle onderdelen kan worden gereageerd.

NB: Via de onderstaande link kan separaat worden gereageerd op een ontwerpregeling van de Minister van OCW die ziet op het taalschakeltraject in de onderwijsroute.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Link naar internetconsultatie regeling taalschakeltraject

Bron: www.internetconsultatie.nl