Regeling taalschakeltraject 20..

In de Wet inburgering 20.. worden 3 leerroutes onderscheiden voor inburgeringsplichtigen, waaronder de onderwijsroute. Deze route houdt in dat de deelnemer niet alleen inburgert door o.a. het leren van de Nederlandse taal op (ten minste) niveau B1, maar zich ook voorbereidt op instroom in MBO/HBO/WO via een taalschakeltraject. In deze regeling wordt het traject aangewezen als opleiding overige educatie en worden eindtermen vastgesteld om aan te sluiten op vervolgopleidingen in het MBO/HBO/WO.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-09-2020
Einddatum consultatie 30-09-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Overige vormen van onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Inburgeringsplichtigen, (potentiële) aanbieders van taalschakeltrajecten, aanbieders van vervolgopleidingen in het MBO, HBO en WO.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met deze regeling wordt vastgelegd welke eindtermen een taalschakeltraject moet dekken. Dit heeft dus gevolgen voor de inhoud van het te volgen taalschakeltraject door een inburgeringsplichtige en de inrichting van de taalschakeltrajecten door de (potentiële) aanbieders van taalschakeltrajecten. Of een inburgeringsplichtige na afronding van het taalschakeltraject kan worden toegelaten tot die vervolgopleiding, is ter beoordeling aan de ontvangende MBO-, HBO- of WO-instelling. Een diploma voor het taalschakeltraject zou hier tezamen met eventueel eerder opgedane werkervaring en behaalde diploma’s in het land van herkomst echter voldoende voor moeten zijn.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele regeling.

NB: Via de onderstaande links kan separaat worden gereageerd op een ontwerp Regeling en ontwerp besluit van de Minister van SZW, die nadere invulling geven aan het wetsvoorstel voor een nieuwe wet inburgering (Wet inburgering 20..).

Downloads

  • Concept regeling

    Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van datum, nr. MBO/25241453, houdende het aanwijzen van het taalschakeltraject als opleiding educatie alsmede wijziging van de Regeling eindtermen educatie 2013 vanwege het vaststellen van eindtermen voor deze opleiding

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Link naar internetconsultatie Besluit en regeling inburgering

Bron: www.internetconsultatie.nl