Besluit verkabeling en verplaatsing hoogspanningsverbindingen

Voorliggende concept-AMvB bevat regels over de kostenverdeling tussen netbeheerder en decentrale overheden en enkele procedurele bepalingen met betrekking tot het onder de grond brengen of verplaatsen van hoogspanningsverbindingen, op verzoek van gemeente en/of provincie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-10-2017
Einddatum consultatie 23-11-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Netbeheerders
Gemeenten
Provincies

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De ter consultatie voorliggende AMvB vindt zijn grondslag in artikel 22a van de Elektriciteitswet 1998, dat opgenomen is in het wetsvoorstel Voortgang energietransitie (Kamerstukken 34.627) en momenteel ter goedkeuring bij de Tweede Kamer ligt. Artikel 22a en deze AMvB maken het mogelijk dat gemeenten en/of provincies (delen van) hoogspanningsverbindingen, die door de minister aangewezen zijn, laten verplaatsen of onder de grond laten brengen door de netbeheerder, zonder dat de kosten daarvan volledig ten laste komen van de verzoekende overheid of overheden. Met gemeenten, provincies en netbeheerders is overleg gevoerd over de decentrale bijdrage en de wijze waarop aan het proces uitvoering kan worden gegeven. De resultaten hiervan zijn verwoord in (de toelichting bij) de AMvB.

Waarop kunt u reageren

Reacties worden gevraagd op de gehele concept-AMvB.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Overheidsinfo wonen onder hoogspanningslijnen

Bron: www.rijksoverheid.nl

Wetsvoorstel VET

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl