Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bereidt de concept Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet voor. Deze concept Aanvullingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit natuur bij de Omgevingswet en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur. De Aanvullingsregeling natuur vult de Omgevingsregeling aan met de meer uitvoeringstechnische en administratieve onderdelen en met enkele vrijstellingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-04-2020
Einddatum consultatie 11-06-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven en bestuursorganen worden geraakt door het aanvullingsspoor natuur bij de Omgevingswet.

Doel van de regeling
Deze Aanvullingsregeling natuur vult de Omgevingsregeling aan met regels die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit natuur. Het gaat daarbij om:
• aanwijzing van vergunningvrije gevallen, waaronder de vrijstelling voor schadebestrijding van landelijke schadesoorten, en de eisen voor de opheffing van het bezitsverbod van enkele invasieve exoten;
• aanwijzing van de soorten verwilderde dieren en exoten voor de bestrijding waarvan het jachtgeweer of jachtvogels kunnen worden gebruikt;
• uitvoeringsregels voor enkele specifieke onderwerpen op het vlak van soortenbescherming;
• uitvoeringsregels over de uitoefening van de jacht, in het bijzonder de (ongewijzigde) openstelling van de jacht;
• regels inzake faunabeheereenheden en faunabeheerplannen waarvoor de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd gezag is;
• uitvoeringsregels over de handel in en het bezit van (producten van) dieren of planten behorende tot bedreigde in- of uitheemse soorten;
• uitvoeringsregels ter uitvoering van de Europese flegt-verordening en de Europese Houtverordening over de handel in hout en producten daarvan;
• aantal algemene regels die de natuur betreffen, waaronder administratie en merktekens beschermde diersoorten, cites en invasieve exoten;
• de aanwijzing van de douanekantoren waarbij dieren en planten en producten daarvan Nederland kunnen worden binnengebracht, of waaruit deze mogen worden uitgevoerd;
• aanvraagvereiste voor omgevingsvergunningen;
• leges voor onder andere omgevingsvergunningen en voor maatwerkvoorschriften die een ontheffing van een algemene regel bevatten;
• overgangsrecht voor de te wijzigen regelingen; en
• in te trekken dan wel te wijzigen regelingen voor zover dat niet wordt geregeld in de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit natuur.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het doel van de stelstelherziening Omgevingswet is om te komen tot een nieuw stelsel met een consistente, bruikbare set aan instrumenten, regels, procedures en normen. Dit nieuwe stelsel moet ruimte geven voor ontwikkeling en moet waarborgen bieden voor kwaliteit.
De Omgevingsregeling, inclusief de natuurregels, heeft een positief effect op het gebruikersgemak. De regels zijn samengebracht in één ministeriele regeling, omdat hiermee de regels op een toegankelijke en inzichtelijke wijze aan de gebruikers worden aangeboden.

Waarop kunt u reageren

De consultatie van de Aanvullingsregeling natuur bestaat uit drie delen:
Onderdeel 1 - een geconsolideerde versie van de Omgevingsregeling (d.w.z. de aanvullingen/aanpassingen zijn in deze regeling met behulp van revisies aangegeven);
Onderdeel 2 – de wijziging/intrekking van regelingen en het overgangsrecht;
Onderdeel 3 – de toelichting (algemeen deel en artikelsgewijs) op de gehele consultatieversie van de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet.

U kunt op alle drie de delen van de Aanvullingsregeling natuur reageren.
Let op: De consultatie van deel 1 geldt alleen voor de AANVULLINGEN van de Omgevingsregeling die met revisies zijn aangegeven. Voor de volledigheid zijn ook de ongewijzigde delen van de Omgevingsregeling opgenomen, maar die liggen NIET ter consultatie. De Omgevingsregeling is immers al ter consultatie gelegd en is sinds 22 november 2019 officieel gepubliceerd.

U kunt tot en met 11 juni 2020 via deze website reageren op de gekleurde onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

Overige documenten

  • Deel 2 - Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet wijziging en intrekking regelingen

Externe bronnen

Internetconsultatie Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

Bron: www.internetconsultatie.nl

Internetconsultatie Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Bron: www.internetconsultatie.nl

Omgevingswetportaal

Bron: www.omgevingswetportaal.nl