Wijziging wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen

In de derde evaluatie van de WMO wordt de aanbeveling gedaan een regeling te treffen voor het op elektronische wijze verlenen van toestemming en voor toezichtsbevoegdheden van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ). Dit voorstel voorziet hierin.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-11-2019
Einddatum consultatie 13-12-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Ethiek

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Partijen die wetenschappelijk onderzoek verrichten of uitvoeren als bedoeld in de WMO, de commissies als bedoeld in de WMO, proefpersonen, alsmede de toezichthouder (Inspectie gezondheidszorg en jeugd).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verrichter, uitvoerder en proefpersonen: toestemming voor deelname aan WMO-onderzoek kan ook elektronisch mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan en die weg is opengesteld. Aan de vooraf vereiste inlichtingenplicht kan ook elektronisch worden voldaan.

Verrichter: de WMO regelt de randvoorwaarden voor elektronische toestemming maar stelt de elektronische weg niet verplicht. Uit het onderzoeksprotocol moet blijken of de elektronische weg is opengesteld.

De commissies: Beoordeeld moet worden of in geval van elektronische toestemming, voldaan is aan de vereisten van betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid. De CCMO zal in samenspraak met de NVMETC een handreiking ontwikkelen.

Daarnaast wordt geregeld dat de IGJ een aantal toezichtsbevoegdheden krijgt. Daarmee wordt aangesloten op het reeds in een aantal wetten geregelde 'inzage'recht. Het uitgangspunt blijft toestemming voor de toegang tot medische gegevens, echter zonodig kan toegang tot die gegevens worden verkregen zonder toestemming.


Waarop kunt u reageren

Op het gehele voorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Evaluatierapport en aanbiedingsbrief

Bron: www.rijksoverheid.nl

Kabinetsreactie op derde evaluatie WMO

Bron: www.rijksoverheid.nl