Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur Kernenergiewet

Het ministerie van IenW wil 4 AMvBs (Besluiten) onder de Kernenergiewet wijzigen, in verband met:
• versterking van de juridische ordening via herschikking van lagere regelgeving, zodat hoofdelementen van de regelgeving omtrent kernenergie en straling nadrukkelijker op AMvB-niveau worden geregeld;
• technische correcties en verbeteringen;
• een aantal (kleine) inhoudelijke wijzigingen, waaronder vergroting van de kring betrokken bestuursorganen bij besluiten over een nucleaire installatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-05-2022
Einddatum consultatie 11-07-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11438
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijzigingen zijn van vooral technisch-juridische aard. Wijzigingen die mogelijk gevolgen voor een doelgroep hebben, zijn de kleine inhoudelijke wijzigingen die betrekking kunnen hebben op:
• Veiligheidsregio’s,
• Inspectie SZW,
• ANVS,
• Vergunninghouders van nucleaire inrichtingen,
• Houders van vervoersvergunningen bij het vervoeren van splijtstoffen, en
• Belgiëvaarders.

Het ontwerpbesluit maakt de wet beter uitvoerbaar en handhaafbaar. Diverse bepalingen die tot nu toe op het niveau van de ministeriële regeling of verordening waren vastgelegd, worden nu in één of meerdere AMvBs geregeld met uitwerking bij ANVS Verordening.

Verder regelt het besluit een aantal kleine inhoudelijke zaken:
• Een verruiming van de straal van 10 naar 20 kilometer van bestuursorganen die betrokken worden bij de voorbereiding van besluiten met betrekking tot een kerncentrale;
• Het aanwijzen van veiligheidsregio’s als betrokken bestuursorgaan in verband met hun crisisverantwoordelijkheid in de regio;
• Het voortaan elektronisch kunnen indienen van diverse vergunningen en meldingen;
• Het uitbreiden van de term ‘werknemer’ in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;
• Dit betreft primair een verduidelijking zonder omvangrijke consequenties.

De volgende vier Besluiten worden gewijzigd:
• Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen;
• Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen;
• Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;
• Besluit in- en uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het grootste deel van de wijzigingen is niet inhoudelijk en leidt niet tot nieuwe of gewijzigde verplichtingen voor burgers, bedrijven of overheid. Waar het ontwerpbesluit gevolgen heeft voor de verschillende doelgroepen, leidt het tot enige verlaging van de administratieve lastendruk van het bedrijfsleven.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 20 juni 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Bkse)

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Bvser)

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit in-uit en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen (Biudrabs)

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)

Bron: wetten.overheid.nl