Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van maximale inkomensgrenzen

Het wetsvoorstel beoogt een eenduidige indexering van de eigen bijdrage in de huurtoeslag en beperking van de armoedeval bij het overschrijden van de maximale inkomensgrenzen. Het betreft twee wijzigingen uit het regeerakkoord 2017. Ten eerste wordt de eigen bijdrage in de huurtoeslag geïndexeerd met huurprijsontwikkeling, in plaats van met ofwel huurprijsontwikkeling ofwel bijstandsontwikkeling (schrappen KAN-bepaling). Ten tweede wordt de huurtoeslag over een langer inkomenstraject afgebouwd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 13 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: