Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van maximale inkomensgrenzen

Het wetsvoorstel beoogt een eenduidige indexering van de eigen bijdrage in de huurtoeslag en beperking van de armoedeval bij het overschrijden van de maximale inkomensgrenzen. Het betreft twee wijzigingen uit het regeerakkoord 2017. Ten eerste wordt de eigen bijdrage in de huurtoeslag geïndexeerd met huurprijsontwikkeling, in plaats van met ofwel huurprijsontwikkeling ofwel bijstandsontwikkeling (schrappen KAN-bepaling). Ten tweede wordt de huurtoeslag over een langer inkomenstraject afgebouwd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-12-2017
Einddatum consultatie 12-01-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 8885
Onderwerpen Huren en verhuren Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huidige en nieuwe huurtoeslagontvangers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het in dit wetsvoorstel opgenomen schrappen van de KAN-bepaling wordt de eigen bijdrage in de huurtoeslag in het vervolg altijd geïndexeerd met het percentage van de huurprijsontwikkeling en komt daarmee de automatische compensatie via de huurtoeslag voor een achterblijvende bijstandsontwikkeling te vervallen. Dit draagt bij aan de transparantie van de huurtoeslag omdat er een eenduidige relatie met het huurbeleid ontstaat en de doorwerking van bijvoorbeeld maatregelen in de sociale zekerheid op de huurtoeslag uit de regeling wordt gehaald.

In het voorliggende wetsvoorstel vervallen ook de maximale inkomensgrenzen. Met het vervallen van de maximale inkomensgrenzen wordt de huurtoeslag over een langer inkomenstraject afgebouwd. Hierdoor verdwijnt de situatie waarbij bij een beperkte stijging van het inkomen ineens de volledige huurtoeslag vervalt en wordt een armoedeval voorkomen en wordt de marginale druk over een langer traject uitgesmeerd.

Waarop kunt u reageren

Op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen