Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Activiteitenbesluit artikel 2.15 milieubeheer

Wet milieubeheer-plichtige bedrijven moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Aan artikel 2.15 Activiteitenbesluit Wet milieubeheer wordt een verplichting toegevoegd om te melden hoe aan deze energiebesparingsverplichting wordt voldaan. Ook wordt er een grondslag gegeven voor algemene regels over de wijze waarop terugverdientijd en de onderliggende parameters worden berekend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
23-04-2018
Einddatum consultatie
21-05-2018
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en andere partijen in de energiebesparingssector

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Nieuw ten opzicht van het voorgaande besluit is dat bedrijven die onder de reikwijdte van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, verplicht worden vierjaarlijks het bevoegd gezag te informeren over de genomen maatregelen via een digitaal systeem.

Wanneer het bedrijf ervoor kiest om af te wijken van de Erkende Maatregelenlijst, geldt een aanvullende voorwaarde aan de melding. Voor elke erkende maatregel toepasselijk bij zijn bedrijfsactiviteiten die niet wordt toegepast in het bedrijf wordt een aanvullende motivering gegeven.

Aangenomen wordt dat de uitvoeringslasten zullen afnemen omdat het Rijk de gegevens uit de informatieplicht aan het juiste bevoegd gezag zal verstrekken. Het bevoegd gezag kan op basis van deze gegevens informatie gestuurd toezichthouden en zo nodig handhavend optreden. Niet alle 100.000 bedrijven zullen bezocht hoeven worden. Voor bedrijven die niet aan de informatieplicht hebben voldaan of waarvan het bevoegd gezag op basis van de verstrekte informatie aanleiding heeft, zullen door het bevoegd gezag extra aandacht moeten krijgen in de vorm van handhaving of toezicht.

Waarop kunt u reageren

Partijen worden uitgenodigd om op alle onderdelen van het wijzigingsvoorstel en de bijbehorende documenten inhoudelijk te reageren.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Effectentoetsen

Uitleg over wat een effectentoets is

Externe bronnen

Acties

Delen regeling