Wijziging Wet luchtvaart inzake omvorming van Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wet luchtvaart voor. Deze wijziging regelt de juridische omvorming van het bestaand privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) de “Stichting Airport Coordination Netherlands” naar een krachtens publiekrecht ingesteld zelfstandig bestuursorgaan met de naam “Airport Coordination Netherlands” (ACNL).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-02-2018
Einddatum consultatie 26-03-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8825
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanleiding om SACN om te vormen zijn de aanbevelingen uit het – in opdracht van het kabinet – uitgevoerde onderzoek naar herpositionering van zbo’s en het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo’s. Het belang van de omvorming van SACN tot een publiekrechtelijk zbo wordt ook onderstreept door de toegenomen schaarste aan slots op de luchthaven Schiphol.

Met deze omvorming wordt ACNL een volledig tarief gefinancierd zbo. Rond de financiering regelt dit wetsvoorstel dat ACNL bevoegd is tot het vaststellen van een kostendekkend tarief dat ACNL na raadpleging met betrokkenen (luchtvaartmaatschappijen en luchthavens) vaststelt. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de eis van financiële onafhankelijkheid die voortvloeit uit de Europese slotverordening.

Doelgroepen die worden geraakt:
• Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN):
• luchtvaartmaatschappijen die vliegen van gecoördineerde luchthavens (of luchthavens met bemiddeling) in Nederland;
• de gecoördineerde luchthavens (of luchthavens met bemiddeling) in Nederland.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel draagt bij aan de verdere uniformering in de aansturing en inrichting van zbo’s. Daarnaast zorgt het voor een betere borging van de onafhankelijke positie – zowel functioneel als financieel - van de slotcoördinator die voortvloeit uit de Europese slotverordening.

De financiële gevolgen van de omvorming zijn beperkt. De juridische omvorming brengt voornamelijk eenmalige kosten met zich mee van circa €35.000. Zodra de omvorming een feit is zal er per saldo nauwelijks sprake zijn van een verzwaring of verlichting van de administratieve lasten en of nalevingskosten. De additionele jaarlijkse nalevingskosten voor ACNL en betrokkenen wordt geraamd op circa €14.000.

Waarop kunt u reageren

U kunt bij uw reactie het gehele wetsontwerp en de toelichting betrekken. Een reactie geven kan tot en met 26 maart 2018.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Gepubliceerde wet

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Kamerstuk Memorie van toelichting

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl