Wijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb)

Het Ministerie van IenW bereidt met het Ministerie van EZK de wetswijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb) voor. Deze wetswijzigingen zijn voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Met de wijziging van de Wedb wordt voor kleinverbruikers de betaalbaarheid van drinkwater gegarandeerd. De wijziging van de Wet vrom BES en Wet fin BES biedt de juridische grondslag voor de invoering van een afvalwaterheffing en wordt de grondslag voor het stellen van milieuregels voor bedrijven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-07-2019
Einddatum consultatie 30-09-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8597
Onderwerpen Water De Nederlandse Antillen en Aruba Waterkeringen en waterbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Afnemers van drinkwater en elektriciteit;
• Drinkwater- en elektriciteitsbedrijven;
• Huishoudens en bedrijven die afvalwater produceren;
• Openbare lichamen Caribisch Nederland;
• Bedrijven (inrichtingen).

Doelen van de wetswijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES: Verbetering van de tariefstructuur, governance en verduurzaming.

Drinkwater
Doel is een betrouwbare, duurzame en stabiele drinkwatervoorziening die voor eenieder betaalbaar en daarmee toegankelijk is. Daartoe worden lagere tarieven ingevoerd voor kleinverbruikers. Voor zover de drinkwatertarieven niet kostendekkend zijn kunnen deze deels worden gecompenseerd door hogere tarieven voor meerverbruik, waar nodig ondersteund door subsidie. Het wetsvoorstel sluit aan bij de wens van Bonaire tot een (her)invoering van het vroegere capaciteitstarief. Ook op Sint Eustatius en Saba dient het drinkwatertarief zodanig te kunnen worden vastgesteld dat de kosten voor eerste levensbehoeften voor eenieder betaalbaar zijn.

Elektriciteit
De doelstelling van de wetswijziging voor elektriciteit is het mogelijk te maken dat:
1. het vaste tarief wordt beperkt terwijl de kosten gedekt kunnen worden met het variabele tarief of subsidie;
2. de tarieven gedifferentieerd worden uit maatschappelijke overwegingen;
3. voor Saba en Sint Eustatius de wetswijziging geen financiële verandering teweegbrengt;
4. de betaalbaarheid te borgen door middel van subsidie op CO2-vrije productie (indirecte tariefverlaging door goedkopere elektriciteit) in plaats van directe tariefsteun.

Doel van de Wetswijziging Wet vrom Bes en Wet fin BES:
Een uitbreiding van de zorgplicht naar afvalwater en de verbetering van de handhaafbaarheid en regulering van de milieugevolgen. De nieuwe grondslag in de Wet vrom Bes maar het mogelijk dat bij algemene maatregel van bestuur milieukwaliteitseisen voor bedrijven worden gesteld, die bij eilandsverordening kunnen worden ingevuld.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Drinkwater
Er worden lage vaste en variabele tarieven ingevoerd voor kleinverbruikers. Bij algemene maatregel van bestuur worden vervolgens de categorieën afnemers om wie het gaat aangewezen. Bij ministeriële regeling kunnen deze categorieën nader worden begrensd.
Het wetsvoorstel leidt tot een versterking van de governance. De minister is daardoor beter is staat de systeem- en eindverantwoordelijkheid voor de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland waar te maken en de betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van de drinkwatervoorziening te borgen. Tegelijkertijd is de subsidieverstrekking beheersbaar te houden en specifieker in te kunnen zetten.

Elektriciteit
Het wetsvoorstel biedt de elektriciteitsdistributeurs de mogelijkheid om subsidie vanuit het Rijk niet meer in te zetten voor netbeheerkosten, maar in plaats daarvan voor verduurzaming. Het wetsvoorstel maakt dit ook voor Saba en Sint Eustatius mogelijk, maar dwingt deze distributeurs hiertoe niet. Verder maakt dit wetsvoorstel het mogelijk om huishoudens en/of klanten met kleine aansluitingen minder te laten betalen dan zakelijke klanten en/of klanten met grote aansluitingen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 30 september 2019 reageren op de wetswijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES en de wetswijziging Wet vrom BES en Wet fin BES.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet vrom BES

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet fin BES

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet elektriciteit en drinkwater BES

Bron: wetten.overheid.nl

Kamerstuk Memorie van Toelichting als Kamerstuk

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl