Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 voor. Tot nu toe waren bestuurders en passagiers van snorfietsers uitgezonderd van de helmplicht. De belangrijkste wijziging in het RVV 1990 is dat deze uitzondering komt te vervallen, het dragen van een helm wordt voor snorfietsers verplicht. Daarnaast worden er een aantal kleinere wijzigingen aangebracht en enkele (redactionele) omissies hersteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-02-2020
Einddatum consultatie 30-03-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10767
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Bestuurders en passagiers van snorfietsen en andere weggebruikers;
• Wegbeheerders;
• Politie en Openbaar Ministerie;
• Verkopers van snorfietsen.

Het verplichten van een helm voor snorfietsers heeft als doel om het aantal verkeersdoden en –gewonden onder snorfietsers te verminderen.
Daarnaast worden met deze wijziging van het RVV 1990 een aantal kleinere wijzigingen aangebracht die het mogelijk maken dat op de reeds bestaande praktijk gehandhaafd kan worden (zoals het parkeren voor het opladen van elektrische auto’s).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat het verplichten van een helm voor bestuurders en passagiers van een snorfiets een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. Er worden twee soorten effecten verwacht. Ten eerste wordt verwacht dat sommige snorfietsers over zullen stappen naar een ander vervoermiddel met minder overlijdens- en letselrisico. Ten tweede neemt door de helmplicht de kans op ernstig hoofdletsel bij de resterende snorfietsers af.
Het totale effect op de verkeersveiligheid is sterk afhankelijk van het aandeel snorfietsers dat overstapt op een ander vervoersmiddel.

De effecten op het milieu zullen zowel positief (afname van stikstofoxiden – NOx) als negatief (toename van koolstofdioxide – CO2) zijn.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 30 maart 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.
In het bijzonder wordt gevraagd om te reageren op het volgende punt:
Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl