Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij (periodieke actualisatie emissiefactoren voor ammoniak en geur)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een periodieke wijziging voor van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Met de wijziging van de Rgv wil het ministerie de emissiefactoren voor geur in overeenstemming brengen met de daadwerkelijke geuremissie van luchtwassystemen in de praktijk. Met de wijziging van de Rav worden enkele emissiefactoren voor ammoniak geactualiseerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-05-2018
Einddatum consultatie 30-05-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9383
Onderwerpen Lucht Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doel van de regeling:
De wijziging houdt voor een belangrijk deel verband met een onderzoek naar de effectiviteit van gecombineerde luchtwassystemen. Bepaalde typen gecombineerde luchtwassystemen verwijderen minder geur dan gedacht. De emissiefactoren voor geur worden nu aangepast zodat deze overeenkomen met de geuremissie van deze luchtwassystemen in de praktijk. Het gaat om de geuremissiefactoren voor gecombineerde en biologische luchtwassystemen met hoge reductiepercentages (> 50%). Daarnaast worden enkele ammoniakemissiefactoren geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen.

Doelgroepen die worden geraakt:
• Veehouderijen waarin een gecombineerd luchtwassysteem of een biologisch luchtwassysteem met hoog reductiepercentage wordt toegepast, waarvoor de emissiefactoren voor geur wordt verhoogd. En veehouderijen die het voornemen hebben om zo’n luchtwassysteem te gaan toepassen. Het gaat met name om varkenshouderijen en vleeskalverenhouderijen in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Deze luchtwassystemen worden voornamelijk daar toegepast.
• Omwonenden van deze veehouderijen.
• Gemeenten en provincies waarin deze veehouderijen zijn gelegen.
• Andere veehouderijen waarvan de emissiefactoren voor ammoniak worden aangepast.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De nevengevolgen van de wijziging van de emissiefactoren voor geur:
• Voor veehouderijen met een gecombineerd luchtwassysteem of een biologisch luchtwassysteem waarvan de geuremissiefactor is verhoogd, zijn er in de toekomst mogelijk minder uitbreidingsmogelijkheden. Dit geldt voor zowel bedrijven die deze luchtwassystemen al toepassen als voor bedrijven die deze in de toekomst willen toepassen.
• Voor bepaalde veehouderijen is overgangsrecht opgenomen. Dit geldt voor niet-vergunningplichtige veehouderijen die al voor de start van de internetconsultatie een aanvang hebben gemaakt met het oprichten of veranderen van de veehouderij. Deze veehouderijen mogen tijdelijk nog met de oude (huidige) emissiefactoren voor geur blijven rekenen.
• Voor omwonenden heeft de wijziging tot gevolg dat wordt voorkomen dat meer situaties ontstaan waar de geurbelasting feitelijk hoger is dan berekend. Veehouderijen die onder het overgangsrecht vallen, mogen nog wel met toepassing van de oude emissiefactoren worden gerealiseerd.
• Voor gemeenten en provincies geldt dat door de wijziging kan worden voorkomen dat er nog meer overbelaste situaties ontstaan wat betreft geur.

De nevengevolgen van de wijziging van de emissiefactoren voor ammoniak:
• Voor bedrijven geldt dat zij meer mogelijkheden hebben om te kiezen tussen huisvestingssystemen en daarmee te voldoen aan de emissiewaarden voor ammoniak.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met woensdag 30 mei 2018 reageren op alle onderdelen van de conceptregeling en de toelichting daarbij.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Link naar brief aan de Tweede Kamer

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl