Besluit ter uitvoering van enkele aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen (register bestuursverboden, afschermen woonadressen, inputfinanciering e.a.)

Dit ontwerpbesluit wijzigt de juridische kaders omtrent het handelsregister met het oog op de uitvoering van een register van geldende bestuursverboden, de aanwijzing van instanties, die mogen vragen om voor gegevens, gerangschikt op naam van natuurlijke personen, het afschermen van woonadresgegevens, introductie van het gegeven ‘indicatie arbeidsverhoudingen’, inputfinanciering voor overheidsorganen en de inschrijving van onderdelen van de Staat.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-07-2020
Einddatum consultatie 04-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Handel Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle ondernemers en rechtspersonen, in het bijzonder het notariaat, functionarissen van rechtspersonen, bestuursorganen, de Kamer van Koophandel en het UWV als houder van de Polisadministratie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het bonafide bedrijfsleven profiteert van de diverse maatregelen om personen met malafide bedoelingen of daden uit het handelsregister te weren of te halen, door middel van:
- een openbaar raadpleegbare lijst van geldende bestuursverboden bij het handelsregister;
- uitbreiding van de lijst van bevoegde instanties die gegevens gerangschikt op naam van natuurlijke personen mogen aanvragen.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van ondernemers wordt beter beschermd door de woonadresgegevens van alle natuurlijke personen standaard af te schermen in het handelsregister.

Inputfinanciering levert efficiencyvoordelen op, omdat door de toename van het gebruik van handelsregistergegevens de marginale verstrekkingskosten zullen dalen. De Kamer van Koophandel zal minder facturen versturen.

Gegevens over het aantal werkzame personen per onderneming worden in de toekomst hoofdzakelijk verkregen uit de Polisadministratie, die het UWV naar aanleiding van de loonaangifte bijhoudt.

Onderdelen van publiekrechtelijke rechtspersonen worden beter ondersteund bij hun handelen in het economische verkeer, door hen de mogelijkheid te geven om zich zelfstandig te laten inschrijven.

Waarop kunt u reageren

Gereageerd kan worden op de onderdelen omtrent het register bestuursverboden, de lijst autorisatie zoeken op naam, het standaard afschermen van woonadresgegevens en de introductie van het gegeven "indicatie arbeidsverhoudingen".

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording 7 IAK-vragen voor ontwerpbesluit

Externe bronnen

Grondslag Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Te wijzigen regeling Handelsregisterbesluit 2008

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Financieel besluit handelsregister 2014

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit SUWI

Bron: wetten.overheid.nl