Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer 2020

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer voor. Dit betreft regulier onderhoud en actueel houden van de Activiteitenregeling. Daarmee zorgen we voor het behoud van een goede uitvoerbaarheid en naleefbaarheid. De actualisatie betreft:

• De richtlijn over opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 31);
• De NEN1059 over gasvoorzieningssystemen;
• Handboek Immissietoets Water.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-12-2019
Einddatum consultatie 16-01-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11025
Onderwerpen Afval Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Bedrijven;
• (decentrale) overheden;
• omgevingsdiensten.

Doel van de regeling:
De wijzigingsregeling voert met name een aantal technische wijzigingen door op de algemene normen waaraan bedrijven moeten voldoen. Op die manier wordt gewaarborgd dat de normen waarnaar de Activiteitenregeling verwijst zo actueel mogelijk zijn.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Wat betreft de bestuurlijke lasten voor overheden kan ervan worden uitgegaan dat de lasten voor de noodzakelijke kennisname van deze wijziging beperkt zijn, omdat zij al bekend zijn met de Activiteitenregeling en de wijziging ziet op een actualisering daarvan.

De veranderingen die deze wijzigingsregeling aanbrengt, zijn niet van toepassing op burgers en zullen dan ook geen gevolgen hebben voor hun administratieve lasten.

Door de Activiteitenregeling aan te passen aan de geactualiseerde normdocumenten, wordt deze regeling verbeterd. De gevolgen voor het milieu zijn daarmee naar verwachting positief.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 16 januari 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Activiteitenregeling milieubeheer

Bron: wetten.overheid.nl

Infomil Activiteitenbesluit

Bron: www.infomil.nl

NEN 1059

Bron: www.nen.nl

PGS 31

Bron: publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

Bron: publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl