Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de uitwisseling en verwerking van gegevens te verbeteren tussen instanties die met elkaar samenwerken bij de aanpak van bijvoorbeeld de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, van verstoring van de openbare orde en veiligheid, of van misbruik van overheidsgeld en sociale voorzieningen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
06-07-2018
Einddatum consultatie
15-09-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID
8727
Onderwerpen
Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Overheidsorganisaties en private partijen die willen deelnemen aan samenwerkingsverbanden ten behoeve van een doel van zwaarwegend belang op het gebied van:
a. de voorkoming van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en het bevorderen dat aan wettelijke verplichtingen wordt voldaan tot betaling van belastingen,
b. de uitoefening van toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften,
c. de handhaving van de openbare orde en veiligheid,
d. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In de praktijk lopen samenwerkingsverbanden nu regelmatig tegen knelpunten aan bij de gezamenlijke verwerking van gegevens. Deze knelpunten bemoeilijken een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken zoals ondermijning. De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden lost deze knelpunten op door middel van:
1. Een heldere basis voor gegevensverstrekking aan samenwerkingsverbanden.
2. Een heldere basis voor gegevensverwerking binnen samenwerkingsverbanden
3. Een passende grondslag voor verstrekking van de resultaten van de verwerking vanuit samenwerkingsverbanden.

De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden is slechts van toepassing als een samenwerkingsverband bij algemene maatregel van bestuur onder de werking van die wet wordt gebracht.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Acties

Delen regeling