Wet toekomst pensioenen

Reactie

Naam voorzitter sectorraad FNV Zelfstandigen (drs L.W. Bijleveld)
Plaats Pingjum
Datum 12 februari 2021

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op het wetsvoorstel.
In het Pensioenakkoord was afgesproken om te bevorderen dat ook zzp’ers aanvullend pensioen kunnen opbouwen in een pensioenfonds, dus in de tweede pijler, net als werknemers. Om te beginnen door met een aantal pensioenfondsen experimenten hiervoor in te richten. Daar was FNV sector zelfstandigen blij mee en we zijn dan ook actief betrokken bij de voorbereiding daarvoor.
Driekwart van de zelfstandigen hebben weliswaar een vorm van een pensioenvoorziening (zelf gespaard, eigen huis of derde pijler producten), maar te weinig om het inkomen na pensioendatum op niveau te houden. De Wet Toekomst Pensioenen, nu ter internetconsultatie, gaat experimenten wettelijk mogelijk maken, maar schiet op een aantal punten tekort.
1. Doordat het wettelijk mogelijk maken van de experimenten onderdeel is geworden van de veel bredere Wet Toekomst Pensioenen, die allerlei elementen uit het pensioenakkoord in de wet moet gaan vastleggen, dreigt de start van de experimenten opnieuw vertraging op te lopen. Dat is onwenselijk. Daarom is het een goede suggestie van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PSZW) om de zzp-experimenten qua wetgeving los te knippen van de rest. Snel doen! Dan kunnen de experimenten ook snel beginnen.
2. De nu voorgestelde teksten om experimenteerruimte te creëren schieten te kort, omdat een belangrijk experiment onmogelijk blijft. Namelijk de verplichte deelname, met de mogelijkheid om niet deel te nemen als je een andere pensioenvoorziening hebt (auto-enrollment met opt-out in het jargon). In andere landen werkt dat goed, dus uitproberen in Nederland is aangewezen. We weten, zo staat in de FNV visie op zelfstandige arbeid, dat voldoende pensioenopbouw alleen tot stand komt als dat standaard zo geregeld is. Dat geeft bovendien het minste rompslomp voor zzp’ers die vooral verstand hebben van hun eigen vak. Technisch onuitvoerbaar, zoals sommigen willen doen geloven is het zeker niet. Zie ook het commentaar van de Pensioenfederatie dat vijf noodzakelijke randvoorwaarden benoemt en pleit voor een iets langere looptijd, zodat de experimenten ook feitelijk vier jaar kunnen lopen.
Leontine Bijleveld
voorzitter sectorraad zelfstandigen in de FNV

Bijlage