Wet toekomst pensioenen

Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel, ter uitwerking van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners. En tot standaardisering van het nabestaandenpensioen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-12-2020
Einddatum consultatie 12-02-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 8055
Onderwerpen Levensloop

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers met een pensioenregeling, hun werkgevers, deelnemers met een beroepspensioenregeling, pensioengerechtigden, partners en nabestaanden en zzp-ers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het overgrote deel van de werkgevers en werknemers moeten hun pensioenovereenkomst aanpassen. Werknemers die nu pensioen opbouwen in een uitkeringsovereenkomst krijgen te maken met een ander type pensioenovereenkomst, een vorm van premieovereenkomst. Het fiscale kader voor pensioenopbouw sluit hierbij aan. De pensioenopbouw wordt fiscaal alleen nog begrensd door een leeftijdsonafhankelijke bovengrens voor de premie-inleg.
Het bovenstaande geldt eveneens voor deelnemers met een beroepspensioenregeling.

Werknemers die door de overstap naar leeftijdsonafhankelijke premies en een daarbij passende pensioenopbouw worden geraakt in hun verwacht pensioenresultaat, worden hiervoor adequaat gecompenseerd. Dat kan op verschillende wijzen, onder meer doordat na de overstap op een nieuw pensioencontract financiële resultaten eerder leiden tot een verhoging van de pensioenen of de voor het pensioen gereserveerde vermogens. Voor werknemers die al pensioen opbouwen in een premieovereenkomst met een progressieve premie, geldt overgangsrecht. Voor hen heeft het wetsvoorstel pas effect als zij overstappen naar een andere werkgever, waardoor ook voor hen de leeftijdsonafhankelijke premie van toepassing zal zijn. Vanwege de standaardisering van het nabestaandenpensioen krijgen toekomstige nabestaanden minder dan nu te maken met problemen die worden veroorzaakt doordat het nabestaandenpensioen tussen sectoren of tussen werkgevers verschillend is vormgegeven. Door uniformering van de partnerdefinitie is het voor partners duidelijker of ze in de pensioenregeling als partner worden gezien.
De verkorting van de wachttijd voor uitzendkrachten heeft als effect dat hun pensioenopbouw eerder van start gaat. Dit wetsvoorstel schept de wettelijke ruimte voor experimenten om de pensioenopbouw van zzp-ers te bevorderen. Zzp-er die werkzaam zijn in sectoren die een experiment aanbieden, kunnen hieraan deelnemen en zodoende pensioen opbouwen.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen reageren. Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de effecten van de uniformering van het partnerbegrip.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen