Wet seksuele misdrijven

Dit voorontwerp van een wetsvoorstel moderniseert de strafbaarstellingen van seksuele en seksueel getinte misdrijven in het Wetboek van Strafrecht. Er worden nieuwe strafbaarstellingen toegevoegd (seks tegen de wil, seksuele intimidatie en sexchatting). Bestaande strafbaarstellingen, zoals van verkrachting, worden geherformuleerd en op onderdelen aangescherpt. Ook worden er maximumstraffen verhoogd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-05-2020
Einddatum consultatie 16-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Iedereen. In het bijzonder: slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, verdachten, veroordeelden, organisaties in de strafrechtketen, hulpverleners en andere relevante betrokkenen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Duidelijke normstelling over seksuele grensoverschrijding;
- Betere bescherming voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag;
- Slachtoffers kunnen in meer situaties aangifte doen van een strafbaar feit;
- Organisaties in de strafrechtketen, zoals politie en openbaar ministerie, worden in staat gesteld gerichter en effectiever op te treden tegen veelvoorkomend strafbaar gedrag;
- Meer mogelijkheden om een bij het feit passende, hogere straf op te leggen;
- Afschrikwekkende werking die uitgaat van de nieuwe strafbaarstellingen en strafverhogingen.

Waarop kunt u reageren

Het voorontwerp betreft een belangrijk maatschappelijk onderwerp, omdat het raakt aan de binnen onze samenleving levende opvattingen over wanneer seksuele grenzen worden overschreden. De consultatie over dit voorontwerp is een eerste stap in de voorbereiding van het wetsvoorstel seksuele misdrijven. Dit maakt het mogelijk om in een vroeg stadium te discussiëren over de invulling van de strafrechtelijke normstelling. Omdat seksuele grensoverschrijding een onderwerp is dat iedereen in Nederland raakt, krijgt iedereen, professionals en burgers, de gelegenheid op de voorgenomen wetgeving te reageren.

U kunt reageren op het voorontwerp of op delen daarvan. De hieronder gestelde vragen kunnen u daarbij helpen. Met de reacties uit deze internetconsultatie kan het wetsvoorstel verder worden verbeterd.

Downloads

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl