Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Reactie

Naam De Nederlandsche Bank (dr. M. Gelderman)
Plaats Amsterdam
Datum 9 december 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
DNB maakt graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het deel van het conceptwetsvoorstel dat betrekking heeft op de introductie van de keuzemogelijkheid voor een bedrag ineens. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om bij pensionering 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op te nemen. Die waarde wordt vastgesteld door aan te sluiten bij de regels die ook worden gehanteerd bij andere afkoopmogelijkheden zoals de afkoop van kleine pensioenen. Een pensioenfonds houdt dan bij de vaststelling van de hoogte van de afkoopwaarde geen rekening met de (negatieve dan wel positieve) buffer van het pensioenfonds.

Vanuit prudentieel oogpunt vindt DNB afkoop zonder rekening te houden met de negatieve buffer van het pensioenfonds onevenwichtig omdat daarmee de financiële positie verder wordt uitgehold. Daarnaast krijgt de pensionerende een extra prikkel om zich via de eenmalige uitkering deels te onttrekken aan een - dreigende - korting. Hij krijgt zo immers meer mee (100%) dan het fonds feitelijk beschikbaar heeft. Dat leidt tot ongewenst selectief gedrag ten koste van andere deelnemers. In tegenstelling tot afkoop van klein pensioen gaat het hier om een keuze voor de deelnemer en meestal om grotere bedragen.

Voor de waardebepaling zou de wetgever het uitgangspunt moeten hanteren dat het bedrag ineens geen gevolgen heeft voor het individu of het collectief in het pensioenfonds.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht