Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet toetreding zorgaanbieders en Aanpassingswet Wtza

Reactie

Naam Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (H Korver)
Plaats Nieuwegein
Datum 27 oktober 2016

Vraag1

Uit de evaluatie van de IGZ-pilot nieuwe zorgaanbieders in 2014 is gebleken dat de IGZ onvoldoende in staat is een snelle toets uit te voeren om te beoordelen of een startende zorgaanbieder in staat is goede zorg te verlenen. In paragraaf 3 van het wetsontwerp Wet toetreding zorgaanbieders staat de probleemanalyse.

Denkt u dat de in het wetsontwerp opgenomen meldplicht en vernieuwde vergunningsprocedure een goed instrument is om de in paragraaf 3 beschreven probleemanalyse op te lossen? Of bent u van oordeel dat er andere, betere manieren zijn om de beschreven problemen op te lossen. Zo ja, welke mogelijkheden ziet u?
Nee. Het voorstel maakt onvoldoende onderscheid tussen eerste- en tweedelijns zorg. Ook deze wet zal leiden tot een verhoging van de administratieve lasten van de eerstelijns zorgverleners. De KNMT ziet geen oorzakelijk verband tussen een meldplicht en een ver-gunningsprocedure enerzijds en “goede zorg” anderzijds. Op dit moment worden nieuwe toetreders tot de markt via www.nieuwezorgaanbieders.nl uitgenodigd een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding op het verlenen van zorg. Dat is wat betreft de KNMT een beter ijkmiddel om te beoordelen of een zorgverlener “goede zorg” verleent. Eventueel kan een betere analyse van die zorgactiviteiten waarbij sprake kan zijn van onveilige zorg de effec-tiviteit van de toets door IGZ bevorderen en de lasten voor andere zorgverleners verlagen.

Vraag2

Is voor u duidelijk wat bij de vergunningsplicht moet worden verstaan onder ‘medisch specialistische zorg’?
Ja, hoewel het volledig onduidelijk is door wie de medisch specialistische zorg wordt verleend. Ziekenhuizen leveren tegenwoordig zowel de medisch specialistische zorg als de verpleging, waarbij voor het uitvoeren van de medisch specialistische zorg zowel werknemers als externe partijen (Medisch Specialistische Bedrijven) worden ingezet. Een dergelijk MSB is op zich geen instelling en daarmee niet vergunningsplichtig. Maar zou dat wellicht wel moeten zijn.

Vraag3

Is voor u duidelijk wat bij de vergunningsplicht moet worden verstaan onder ‘in de regel’?
Ja

Vraag4

Zijn er nog andere onderdelen van het wetsontwerp waarover u iets wilt zeggen?
In de mondzorg zijn er een groot aantal bestaande praktijken, die automatisch onder de WTZI zijn toegelaten, maar die onder de nieuwe definiëring ( zorgaanbieder die een instelling is en met in de regel meer dan 10 personen zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet verleent of doet verlenen) vergunningsplichtig worden. De KNMT pleit ervoor dat bestaande zorgaanbieders die al op grond van de WTZI zijn toegelaten automatisch en kosteloos een vergunning ontvangen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht