Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet toetreding zorgaanbieders en Aanpassingswet Wtza

Reactie

Naam GGZ Nederland (Beleidsadviseur Kwaliteit en verantwoording M Kwist)
Plaats Amersfoort
Datum 28 oktober 2016

Vraag4

Zijn er nog andere onderdelen van het wetsontwerp waarover u iets wilt zeggen?
GGZ Nederland onderschrijft het uitgangspunt van de Wtza, dat nieuwe aanbieders voorafgaand aan toetreding op de markt van de gezondheidszorg getoetst worden op het verlenen van kwalitatief goede zorg. Dit draagt bij aan de bescherming van burgers tegen ondeskundig medisch handelen. In die zin is de vraag of niet ook jeugdhulpaanbieders aan een dergelijke toetsing zouden moeten voldoen. Immers, ook kinderen hebben recht op bescherming tegen ondeskundig medisch handelen.

Wij signaleren nu dat de Wtza voor een deel van de jeugdhulpaanbieders een verzwaring van administratieve lasten betekent. Dat geldt in elk geval voor de categorale aanbieders van jeugd-ggz. Zij vallen voor het grootste deel van hun zorgproductie onder de Jeugdwet. In de Jeugdwet geldt een jeugdhulp-meldplicht bij de Inspecties Jeugd, waarna de Inspectie in het reguliere toezicht toeziet op de kwaliteit. En gelden bij aanvullende kwaliteitseisen de eisen van gemeenten en het toezicht daarop door gemeenten. Deze aanbieders hebben geregeld patiënten in zorg waarvoor de zorg na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar niet meer vanuit de Jeugdwet maar vanuit de Zvw wordt gefinancierd. Vanuit zorginhoudelijk perspectief is het van belang dat deze jongeren in zorg blijven bij de zelfde behandelaar die de systemische manier van werken voortzet. Doordat deze categorale jeugdggz-aanbieders ook deze Zvw-gefinancierde zorg bieden aan een relatief kleine groep patiënten, geldt voor hen dat zij ook aan de regelgeving moeten voldoen die van toepassing is op de Zvw gefinancierde ggz voor volwassenen. Hierbij hoort de meldplicht in het kader van de Wtza en de andere eisen die gelden voor het leveren en declareren van zorg binnen de Zvw, zoals o.a. het beschikken over een kwaliteitsstatuut. Dit betekent voor hen zwaardere administratieve lasten ten opzichte van andere jeugdsectoren zoals de gehandicaptenzorg of de jeugdzorg. Dit terwijl de administratieve lasten in het sociaal domein al te hoog zijn en een onevenredig zwaar beroep doen op het budget van deze aanbieders.

GGZ Nederland gaat graag met VWS in gesprek over een oplossing voor deze problematiek.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht