Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet toetreding zorgaanbieders en Aanpassingswet Wtza

Reactie

Naam jos van Veen
Plaats ZWOLLE
Datum 1 oktober 2016

Vraag1

Uit de evaluatie van de IGZ-pilot nieuwe zorgaanbieders in 2014 is gebleken dat de IGZ onvoldoende in staat is een snelle toets uit te voeren om te beoordelen of een startende zorgaanbieder in staat is goede zorg te verlenen. In paragraaf 3 van het wetsontwerp Wet toetreding zorgaanbieders staat de probleemanalyse.

Denkt u dat de in het wetsontwerp opgenomen meldplicht en vernieuwde vergunningsprocedure een goed instrument is om de in paragraaf 3 beschreven probleemanalyse op te lossen? Of bent u van oordeel dat er andere, betere manieren zijn om de beschreven problemen op te lossen. Zo ja, welke mogelijkheden ziet u?
Ik kan me voorstellen dat transparantie en kwliteitscontrole nodig is..het is een zooitje.
Ik vraga me af of dit werkt..de cient valt er weer buiten,de gevolgen zijn slecht in te schatten maar financieel en bestuurliojk sluit het aan bij de neoliberale dwanhmatige behoefte alles te controleren, hypercontrole omelke cent verspilling bij anderen egen te gaan..dat dit menigmaal leidt tot penny wise en pound foolish mag overduidelijk zijn..de bureaucratie is een gigantische kostenpost en wordt steeds groter naarmate alle levensferen geneoliberaliseerd en vermarkt worden.
Hte gata ang duren voordat de massa dioor krijgt dat het geen barst zal opleveren..hooguit intens ongemak en vergen geheugen in computers

Vraag2

Is voor u duidelijk wat bij de vergunningsplicht moet worden verstaan onder ‘medisch specialistische zorg’?
nee, alle skan worden gemedicaliseerd of tot medisch gebied worden uitgeroepen.
Internisten stellen psychiatri diagnoses (heb ik mogen ondervinden, terwijl de oorzaak echt "intern"was (chronische vergiftiging) en de psychiater ging hier na 3 minuten "gesprek"mee akkoord....Zo gaat dat dus

Verder vraga ik me agf of zorg..in de breedste sin van het woord- medische zorg is

Vraag3

Is voor u duidelijk wat bij de vergunningsplicht moet worden verstaan onder ‘in de regel’?
Nee..In de regel gata alles ongeveer accpetabel. Andersijds zijn er steeds meer nieuwe situaties die betrokken worden n generieke en specifiek e zorg.
Zorgaanbieders: die bepalen de vraag of bepalen clienten de vraag?(ik vraag me echt wel eens af)
In deregel spreken hulpverleners, zeker professionals elkaar er op aan als de zorg niet goed loopt..een soort interne zuivering, maar beunhazen hou je altijd. Zelf om basis van clientvragen..(wat niet wil zeggen dat je die niet mag merken)

Vraag4

Zijn er nog andere onderdelen van het wetsontwerp waarover u iets wilt zeggen?
Zorg is ene heel breed gebied en sterk afhankelijk van allerlei ontwikkeingen.
Vergete niet dat er een duidelijk positiefverband is tussen overheidsbeleid en volksgezondheid..en alles wijst er op dat eurofiel neoliberale politiek pathogeen is!! (Picket, Wilkinson)kwesties als Vierde Wereld, ongelijkheid,werkeloosheid,dalende inkomsten ( in tegenstelling tot wat beweerd wordt houden mensen stelselmatig te weinig over..prijs en belasting politiek, perspectiefverlies, wanhoop,criminaliteit, verslaving, etc etc.Vooral moreel verval door invloed van neoliberale moraal en prioriteitsstelling.-> depressies, suicide,schuldenlasten,alles wat met "participatie"te maken heeft, zoveelsterangsgevoel, niet meetellen enzenz.

Het gata over indivuduele en groepsgewijze zorgaanbieders..
Passen dara vrijwilligers en bijv. wijkverpleegkunigen en mantel ook in??
Of hebbenw e daar weer ene ander wetje met de dito andere artikelen voor..?(zie bureaucratisering)
Toch zijn heel wat - tot professionele zorgers aan toe- bezttingen in wat wij nationale zorg zouden kunnen noemen..All in teh packet


Weet je wt> We maken en hypercontrole-wet voor alles..over overheidsbeleid en controle op, elke levenssfeer..en dan nog vermarkt..meer premie voor steeds minder controle is dan de beste reklame..of zo..
Enorme dwang en boetes..en zo..met computergestuurde gelijkvormigheid...dat is het ideaal van eurofiel neoliberaal..alles onder controle..
Natuurlijk is dat het andere uiterste, maar het gata die kant wel op.

Onduidelijk wat zorgaanbieders zijn.."Zorg"is breder dan alleen medische zorg..

En met ene onduidelijke wetgeving los je verdraaid weinig op.

Soep er in, soep er uit
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht