Wet toetreding zorgaanbieders en Aanpassingswet Wtza

Met het wetsontwerp Wet toetreding zorgaanbieder (Wtza) wordt een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders geïntroduceerd en de procedure voor het aanvragen van een vergunning wordt vernieuwd.

Een met het wetsontwerp Wtza samenhangend wetsontwerp Aanpassingswet Wtza regelt de wetswijzigingen die hieruit voortvloeien voor andere wetten en bevat daarnaast enkele inhoudelijke wijzigingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-09-2016
Einddatum consultatie 28-10-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsontwerp Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders. Dit betekent dat een nieuwe zorgaanbieder zich, voordat hij begint met zorgverlening, moet melden. De zorgaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling aanwezig is.

Op deze manier verkrijgt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: IGZ) sneller en meer informatie over alle nieuwe zorgaanbieders. Hiermee kan de IGZ bepalen welke zorgaanbieders zij na aanvang van de zorgverlening binnen vier weken tot zes maanden zal inspecteren om in de praktijk te toetsen of de kwaliteit van de zorg op orde is.

Door het invullen van de vragenlijst wordt ook bevorderd dat nieuwe zorgaanbieders zich beter bewust zijn van de eisen die aan de zorgverlening worden gesteld en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Hiermee wordt voorkomen dat de IGZ bij een eerste bezoek aan een nieuwe zorgaanbieder veel tijd kwijt is om de zorgaanbieder te informeren over de regels waaraan hij moet voldoen.

Eveneens met het doel om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van nieuwe zorgaanbieders wordt met dit wetsontwerp de bestaande toelatingsprocedure voor een vergunning vernieuwd. De aanvrager van de vergunning wordt, anders dan nu het geval is, niet alleen getoetst op de transparantie van de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering, maar ook op enkele documenten waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg voldoet.

De inhoudelijke wijzigingen van het wetsontwerp Aanpassingswet Wtza betreffen:
- de overheveling van het toezicht van de IGZ op een aantal eisen naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
- dat bij ministeriële regeling wordt bepaald welke financiële derivaten mogen worden aangetrokken door de zorgaanbieder die een instelling is en onder welke voorwaarden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aan de meldplicht in dit wetsontwerp moeten na inwerkingtreding alle nieuwe zorgaanbieders voldoen die behoren tot de reikwijdte van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

De vernieuwde vergunningsprocedure geldt na inwerkingtreding voor:
- instellingen die medisch specialistische zorg (doen) verlenen;
- instellingen die in de regel door meer dan tien personen zorg of een dienst (doen) verlenen als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet.

Niet onder de doelgroepen vallen aanbieders van zorg die door de gemeente wordt gefinancierd, zoals huishoudelijke hulp en jeugdhulp.

Verwachte effecten van de regeling

Het verwachte effect is dat de IGZ in beeld krijgt welke nieuwe zorgaanbieders beginnen met het verlenen van zorg en een selectie kan maken welke zorgaanbieders worden geïnspecteerd kort na de aanvang van zorgverlening.

Daarnaast worden nieuwe zorgaanbieders zich door de meldplicht en de vergunningsprocedure beter bewust van de wettelijke eisen waar ze direct bij aanvang van de zorgverlening aan moeten voldoen.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan worden gereageerd op het gehele wetsontwerp.

Meer informatie