Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en strekt tot het invoeren van verschillende bepalingen betreffende het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Het wetsvoorstel heeft als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2015.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-11-2013
Einddatum consultatie 31-12-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze wetswijziging strekt tot het invoeren van één hoofdstuk in de Wft met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Het wetsvoorstel bevat onder meer de volgende onderdelen:
- De verplichting tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid dat niet aanzet tot meer risico's dan voor de onderneming acceptabel is en niet leidt tot benadeling van klanten.
- De verplichtingen om over verschillende onderdelen van het beloningsbeleid openbaar te publiceren.
- Een bonusplafond voor variabele beloningen van al het personeel van alle financiële ondernemingen.
- Voorwaarden waaronder een vertrekvergoeding kan worden uitgekeerd, en ten aanzien van bestuurders maximering van de vertrekvergoeding ter hoogte van één vast jaarsalaris.
- Aanscherping van de voorwaarden waaronder door de onderneming gebruik dient te worden gemaakt van de bevoegdheden tot malus en claw back van een variabele beloning.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktpartijen en toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor een beschrijving van de verwachte effecten de memorie van toelichting.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.