Wet versterking waarborgfunctie Awb

Dit wetsvoorstel past de Algemene wet bestuursrecht aan. Deze aanpassing heeft tot doel de overheid te stimuleren besluiten voor burgers begrijpelijker te maken, zich bij de uitvoering van taken meer te verplaatsen in de burger en zich minder formeel op te stellen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 4 maart 2024

Een eerdere versie van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb is begin 2023 in preconsultatie gegeven. Deze preconsultatie is openbaar geworden door toezending aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 29279, nr. 763). In bijgevoegd document zijn de externe reacties op deze preconsultatie-versie opgenomen.

  • Externe reacties preconsultatie wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb