Ontwerpwijziging van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014

De onderhavige regeling dient ter reparatie van een vrijstelling van de minimum vlieghoogte voor vluchten op basis van zichtvliegvoorschriften (minimum VFR-vlieghoogte) met zeilvliegtuigen en schermzweeftoestellen. Bij de implementatie van de verordening (EU) nr. 923/2012 (SERA) is deze omissie door de Koninklijke Nederlandse Verenging voor Luchtvaart (KNVvL) geconstateerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-06-2015
Einddatum consultatie 20-07-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Defensie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 is om vrijstelling van de minimum VFR-vlieghoogte te verlenen conform de verleende vrijstelling in de in 2007 abusievelijk vervallen Regeling zeilvliegen. Verder heeft deze wijziging tot doel om de ongewenste uitbereiding van soorten vluchten van de in de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 opgenomen vrijstelling boven bepaalde strand- en duingebieden te herstellen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijziging van de regelgeving heeft gevolgen voor de “kleine luchtvaart” sector, provincies, gemeenten, hoogheemraadschappen en belangenorganisaties gericht op duinbehoud en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bij het ontwerp van de regelgeving worden de betrokkenen geïnformeerd over deze vrijstelling. Bij de ILT wordt een uitvoering- en handhavingtoets aangevraagd.

Verwachte effecten van de regeling

De beoefenaars van de luchtsport hebben hiermee een wettelijke basis om hun vlucht beneden de minimum VFR-vlieghoogte uit te kunnen voeren. Aangezien de lokale overheden reeds ontheffing hebben verleend om op te kunnen stijgen van en te landen op de aangewezen strand- en duingebieden zullen er geen nieuwe effecten op deze overheden en het milieu zijn.

De regeling brengt geen wijziging in de administratieve lasten, bedrijfseffecten of nalevingskosten met zich mee.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is betrokkenen informeren en consulteren over voorgenomen wijzigingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de ontwerpregeling wordt een reactie gevraagd.

Meer informatie