Afschaffing voorwaardelijke invrijheidstelling (V.I.) en aanpassing voorwaardelijke veroordeling

In dit voorstel wordt geregeld dat de straf die wordt opgelegd, ook echt wordt uitgezeten. De automatische voorwaardelijke invrijheidstelling wordt afgeschaft. Alleen als het expliciet in het vonnis is bepaald, is er sprake van een voorwaardelijke straf. Die kan echter nooit meer dan een kwart van de totale straf zijn en maximaal 4 jaar.
Bij korte straffen wordt de mogelijkheid van een voorwaardelijk deel verkort van twee naar een jaar.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-11-2017
Einddatum consultatie 17-01-2018
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Slachtoffers
Gedetineerden
Reclassering
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Rechterlijke macht
Openbaar Ministerie

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De straffen worden voor iedereen duidelijker. Er komt een einde aan de onbevredigende situatie dat gedetineerden al na tweederde deel van de straf automatisch vrijkomen. Op dit moment komen gedetineerden afhankelijk van de hoogte van hun straf tot tien jaar eerder vrij dan in het vonnis is bepaald.
Voortaan geldt dat wie een straf opgelegd krijgt, deze ook geheel uit moet zitten.
Het ingewikkelde systeem van voorwaardelijke straffen en voorwaardelijke invrijheidstelling wordt vereenvoudigd: bij iedere straf kan de rechter een gemaximeerd deel voorwaardelijk opleggen met duidelijke voorwaarden waaraan voldaan dient te worden.
In het vonnis bepaalt de rechter uitdrukkelijk of er ook een voorwaardelijke straf is. Dit kan echter nooit meer zijn dan een kwart van de totale straf en maximaal vier jaar. De regeling biedt maatwerk, gericht op resocialisatie met behoud van het punitieve karakter van het strafrecht.
Met het oog op een goede terugkeer in de samenleving kiest de indiener voor de mogelijkheid van langere proeftijden.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het hele initiatiefwetsvoorstel en op de memorie van toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl