Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so

In de wet Passend Onderwijs is een aantal technische omissies geslopen dat betrekking heeft op de bekostiging en door deze variawet Passend Onderwijs worden hersteld. Daarnaast worden enkele kleine beleidswijzigingen voorgesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-07-2013
Einddatum consultatie 31-08-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wet passend onderwijs is in november 2012 gepubliceerd in het Staatsblad. Hierdoor zal per 1 augustus 2014 het nieuwe stelsel van de ondersteuning aan leerlingen in het funderend onderwijs, in het (voortgezet) speciaal onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (gefaseerd) in werking treden. In de Wet passend onderwijs is een aantal, overwegend technische omissies geslopen, die in dit wetsvoorstel worden gerepareerd. Het betreft onderwerpen die betrekking hebben op de bekostiging. Daarnaast wordt een aantal kleine beleidsmatige wijzigingen voorgesteld, namelijk:
• het creëren van de mogelijkheid om in het primair onderwijs een opdc in te richten;
• het creëren van een grondslag in de WVO en WPO om bij amvb nadere voorschriften met betrekking tot een opdc te kunnen vaststellen;
• het expliciteren van de verplichting voor het sbo om voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief op te stellen;
• het expliciteren van de doelgroep van het door de gemeenten te verzorgen leerlingvervoer.
De Wet kwaliteit (v)so is eveneens in november gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel worden voorwaarden gecreëerd om de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs te verbeteren. In deze wet is per abuis vergeten om ook voor het vso de mogelijkheid te creëren om in individuele gevallen af te mogen wijken van het minimum aantal uren onderwijs. Dat wordt in dit wetsvoorstel hersteld.
Na de zomervakantie zal nog een ander voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs voor openbare internetconsulatie voorliggen. Dit wetsvoorstel houdt verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het Basisregister Onderwijs. Hierin zal ook de uitwerking van de motie Ypma over de betrokkenheid van ouders bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief worden meegenomen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- bevoegde gezagsorganen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
- samenwerkingsverbanden passend onderwijs;
- leraren in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
- ouders van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachte effecten zijn dat mogelijke onduidelijkheden door de voorgestelde wijzigingen worden weggenomen en onvolkomenheden in de wetgeving worden gerepareerd, waardoor onwenselijke situaties worden voorkomen. Door het introduceren van de mogelijkheid om een opdc in het po in te richten wordt ruimte gecreëerd voor flexibele arrangementen in het po.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is om reacties te vragen op de voorgestelde wijzigingen in dit wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen van dit wetsvoorstel een reactie mogelijk.