Invoering uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel voor. Die moet ingaan per 2023. Textiel is een van de meest vervuilende industrieën wereldwijd waarbij veel grondstoffen worden verspild. De UPV maakt producenten van textiel verantwoordelijk voor de inzameling, hergebruik, recycling en afvalverwerking van hun producten. Dit moet zorgen voor meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-11-2021
Einddatum consultatie 13-01-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13099
Onderwerpen Afval Organisatie en beleid Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Textiel producenten en importeurs;
• Gemeenten;
• Textielinzamelaars;
• Burgers.

Het besluit is bedoeld als financiële prikkel waardoor er zo min mogelijk textielafval is en er zo min mogelijk nieuwe grondstoffen nodig zijn. Op dit moment wordt maar 12% van het ingezamelde textiel gerecycled en maar 2% hergebruikt. De rest wordt verbrand of gestort. Voor nieuw textiel worden vooral nieuwe grondstoffen gewonnen, terwijl het afgedankte textiel wordt verspild.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In Nederland werken we toe naar een circulaire economie in 2050 waarin (textiel)afval niet meer bestaat. Op dit moment zijn gemeenten nog verantwoordelijk voor het inzamelen en de kosten van het afgedankte textiel van hun inwoners. Na invoering van de regelgeving in 2023 wordt de producent verantwoordelijk voor recycling en hergebruik. Zij betalen ook de kosten voor het afvalbeheer. Dit geeft een financiële prikkel voor kleding van hogere kwaliteit, die beter kan worden gerecycled en hergebruikt.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 13 januari 2022 via deze website reageren op dit concept voorstel van de AMvB UPV textiel en de toelichting. Verwacht u dat het besluit effect zal hebben op u of uw organisatie?

De brancheorganisaties (INretail en Modint) hebben zelf een voorstel gedaan voor een UPV voor textiel. Daarnaast is onderzoek gedaan naar een UPV voor textiel door Rebel Group, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ter achtergrondinformatie vindt u het rapport van Rebel Group in de bijlagen. Het onderzoek van de brancheorganisaties is desgewenst bij de brancheorganisaties zelf op te vragen. Op basis van dit voorstel en onderzoek en op basis van gesprekken met partijen uit de textielsector is de huidige AMvB UPV Textiel tot stand gekomen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Kamerstuk Voortgangsrapportage circulair textiel

Bron: www.rijksoverheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl