Subsidieregeling emissieloze bedrijfsvoertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een subsidieregeling emissieloze bedrijfsvoertuigen voor. Door deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt aan ondernemers voor de aanschaf van een nieuw licht emissieloos bedrijfsvoertuig (elektrisch en waterstof), zodat een duurzame investering voor hen aantrekkelijker is op het moment dat ze daaraan toe zijn. Hiermee geeft het ministerie uitvoering aan de afspraak in het Klimaatakkoord om deze aanschafregeling in te stellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-11-2020
Einddatum consultatie 11-01-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11595
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• De subsidie is bedoeld voor ondernemingen en non-profitinstellingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn gevestigd in Nederland. Particulieren zijn uitgesloten.
• Zowel ondernemingen die door natuurlijke personen worden gedreven (ZZP’er of éénmanszaak, VOF, CV en maatschap) als ondernemingen die door rechtspersonen worden gedreven (BV, NV, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij) komen voor subsidie in aanmerking.
• Non-profitinstellingen zullen meestal stichtingen of verenigingen zijn, zoals sportverenigingen, ziekenhuizen of stichtingen voor ideële doeleinden. Overheden als provincies, gemeenten, waterschappen komen niet in aanmerking voor de subsidie.
• Daarnaast spelen autoleveranciers zoals dealers en leasemaatschappijen een rol bij de communicatie en voorlichting door klanten te informeren over de regeling.
• Voor de ondernemers met een Euroklasse 4 is afgesproken dat mogelijkheden worden onderzocht om een extra steuntje in de rug te geven. In de consultatie wordt onder andere gevraagd naar hoe dit vorm zou kunnen krijgen.

Het doel van deze subsidie is om ondernemers en non-profitinstellingen te stimuleren om nieuwe lichte emissieloze bedrijfsvoertuigen (N1 en N2 tot 4.250 kg technisch toegestane maximummassa) aan te schaffen. Het achterliggende doel is om de markt voor emissieloze bedrijfsvoertuigen tot wasdom te laten komen. In het Klimaatakkoord is de wens opgenomen om 50.000 emissieloze bestelauto’s in 2025 op de weg te hebben en 115.000 in 2030.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er zijn steeds meer verschillende elektrische bestelbussen op de markt, van kleine bestelbussen tot grotere voertuigen met veel laadruimte. Elektrische bussen zijn goedkoper in onderhoud en gebruik, maar duurder in de aanschaf. Daarom kunnen ondernemers de komende jaren subsidie krijgen bij de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische bestelbus. Het creëren van schaalgrootte helpt ook bij het totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten.
De huidige fiscale regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) maakt een stimulering van rond 9% (bedrijven onder vennootschapsbelasting) tot 18% (ondernemers onder Inkomstenbelasting) van de aanschafprijs onder voorwaarden mogelijk. Met deze subsidie beoogt het kabinet de onrendabele top (verschil in aanschafprijs tussen emissieloze bestelbus en fossiele bus) deels te overbruggen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 11 januari 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op;
• de werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• hoogte van de subsidiebedragen gedurende de looptijd van de regeling, 2021 tot en met 2025.
Specifieke reactie wordt uw gevraagd in hoeverre:
• de eis van een minimale actieradius van 100 km die wordt gesteld aan elektrische bestelvoertuigen die voor subsidie in aanmerking komen, realistisch is;
• het maximale aantal subsidieaanvragen per bedrijf van 300 elektrische bestelauto’s per jaar in de periode dat de regeling in werking is of werkbaar is;
• en welke mogelijkheden u ziet om te differentiëren waardoor de subsidie ook vooral bij de kleinere bedrijven terecht komen.
• Voor de ondernemers met een Euroklasse 4 is afgesproken dat mogelijkheden worden onderzocht om een extra steuntje in de rug te geven. Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt. U wordt uitgenodigd uw mening te geven hoe deze mogelijkheden gestalte kunnen krijgen binnen deze regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Kamerbrief over afspraken zero-emissie stadslogistiek

Bron: www.rijksoverheid.nl

Link naar de RVO-website

Bron: www.rvo.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl