Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Met het eerste deel van het voorstel wordt kinder(ver)koop strafbaar gesteld. met het tweede deel van het voorstel wordt wensouderverlof geregeld, vergelijkbaar aan de regeling die bestaat voor adoptiefouders en pleegouders.
Beide voorstellen zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-06-2020
Einddatum consultatie 17-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 10948
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Wensouders, draagmoeders, ouders van en verantwoordelijken voor kinderen van wie de verzorging en opvoeding duurzaam wordt overgelaten aan een ander, kinderen, meer specifiek kinderen geboren uit draagmoederschap of kinderen van wie de verzorging en opvoeding duurzaam wordt overgenomen, openbaar ministerie, politie, rechters en advocaten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de strafbaarstelling van kinderkoop wordt beoogd kinderkoop te voorkomen en wordt voor alle betrokkenen een duidelijke grens gesteld.

Met het wensouderverlof wordt beoogd de hechting tussen het kind en de wensouders te faciliteren.

Waarop kunt u reageren

Gereageerd kan worden op alle aspecten van de geconsulteerde regelingen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl