Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam privé (Dr Willem IJsbrand Aalbersberg)
Plaats Wageningen
Datum 8 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Gegeven de huidige status van de natuur is het noodzakelijk tot krachtig herstel over te gaan en de stikstofuitstoot drastisch te reduceren. Het maatregelenpakket, zoals aangekondigd in het wetsvoorstel, zijn niet voldoende om dat te bereiken. De voorgestelde streefwaarde geeft slechts zicht op de helft van de reductie die nodig is. In de natuurgebieden blijft de stikstofuitstoot tot 2030 te hoog, maar dit geldt mutatis mutandis ook voor soorten en habitats buiten de natuurgebieden. De helft van habitats en soorten zijn immers afhankelijk van gebieden buiten de natura-2000-gebieden. Daarom moet het wetsvoorstel worden aangepast: Een reductie van 50% in 2030 moet wettelijk worden geborgd. Verder ismeer inspanning nodig voor herstel en bescherming van kwetsbare soorten en gebieden.
Dr W.IJ. Aalbersberg
Costerweg 57|A
6702 AA Wageningen
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht